Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva za rok 2007

9. 10. 2008
Občanské sdružení
ASI-MILOVANÍ
 
Výroční zpráva za rok 2007
 
 
Úvod
 
Při realizaci projektu „Asi-milovaní?“ občanského sdružení Cesta tam a zase zpátky se potkala skupina lidí, kteří poznali, že mají mnoho společného. Trápí nás stejné problémy, máme podobný pohled na události a svět kolem nás. Ač se zabýváme různými obory spojují nás stejné cíle, ke kterým však přistupujeme z různých úhlů pohledu. Naše dřívější práce na různých projektech nás přivedla k založení sdružení, ve kterém můžeme uplatnit své předchozí zkušenosti z různých oborů.
To co nás spojuje je snaha o komunikaci mezi různými věkovými, společenskými, národnostními či profesními skupinami, vzájemné porozumění a tolerance. Považujeme za důležité učit lidi vzájemně si naslouchat, využívat zkušenosti předchozích generací, naučit se porozumět názorům těch ostatních na základě jejich předchozích zkušeností a hodnot daných historickým poznáním, kulturou, náboženstvím.
 
Považujeme za důležité komunikovat s mladou generací a organizovat výměnu informací prostřednictvím předávaní vědomostí, dovedností a zkušeností mezi generacemi i mezi vrstevníky.
Snažíme se spojovat různé skupiny lidí za účelem vzájemné pomoci a vytvářet za tímto účelem metodické a finanční prostředky, organizovat akce.
 
Občanské sdružení ASI-milovaní bylo registrováno 16. listopadu 2006, vlastní účet založilo 20. března 2007.
 
Lidé
Předsedkyně:
PhDr. Jana Skácelová
nar. 1965
 pracuje na katedře občanské výchovy PdF Masarykovy Univerzity v Brně, vystudovala filozofii a ekonomii, momentálně je na MD.  Realizovala projekt  Židovský památník Černovice. Připravuje spolu s Lenkou Mrázovou nové učebnice občanské nauky pro ZŠ.
 
Místopředsadkyně:
Ing.arch. Dana Gabaľová
nar. 1966
věnuje se jako manager neziskovým projektům, pracovala v Židovském muzeu v Praze ve Vzdělávacím a kulturním centru, vystudovala architekturu na Technické univerzitě v Bratislavě, odbor urbanismus.
 
Pracovní skupina:
Mgr. Lenka Mrázová
nar. 1977
vystudovala historii, muzeologii a sociální pedagogiku na FF MU, pracovala v Romském muzeu v Brně, vyučuje muzejní pedagogiku na katedře muzeologie na FF MU v Brně, momentálně na MD.
 
Mgr. Jiří Kocourek
nar. 1977
sociolog a vietnamista, studoval na FF UK a na Národní univerzitě v Hanoji, mediátor vedoucí výzkumných a projektových týmů v oblastech: aplikovaný sociologický výzkum, mediace, poradenství v oblasti společenských věd a zpracování dat, lektorská činnost,
 
Zdena Gabaľová
nar. 1988
studentka FSV UK, obory teritoriální studia a soudobé dějiny
 
Mgr. Zuzana Tlášková
nar. 1977
 pracuje pro Židovské muzeum v Praze a pro PIS jako lektor a průvodce, vystudovala judaismus, teologii a psychosociální vědy HTF UK a ve svých vědeckých pracích se zabývá dějinami Židů v 18., 19. a ve druhé polovině 20. století.
 
Mgr. Marie Zahradníková
Nar. 1975 
Historička a památkářka. Vystudovala historii na FF UK a památkovou péči n a…. Od roku 2002 je zaměstnankyní Židovského muzea v Praze, zabývá se tématikou vzdělávání o holocaustu.
 
 
Dobrovolníci:
Ivana Gabaľová
Qian Ye (Jess)
 
 
Aktivity
 
Free2choose – Meze svobody
 
Ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze  a projektem Varianty při Člověku v tísni a občanské sdružení Asi-milovaní podílelo na realizaci projektu Domu Anny Frankové v Amsterdamu
FREE2CHOOSE: MEZE SVOBODY
Pomocí interaktivní filmové prezentace vede projekt k uvědomění si lidských práv a svobod, ale i k uvědomění si jejich hranic.
 
Projekt Free2choose (www.free2choose.eu) proběhl v 11 zemích Evropské unie - České republice, Dánsku, Francii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Řecku, Švédsku a Velké Británii.
 
V demokratické společnosti mají občané základních práva a svobody, mezi ně patří i svoboda projevu, právo na soukromí či svoboda náboženského vyznání. Projekt Free2choose si klade otázku, zda jsou tato práva a svobody neomezené – co se stane v případě, jestliže jejich dodržování ohrozí podstatu demokracie? A co se stane, pokud dojde k jejich vzájemnému střetu?
Cílem filmových klipů a následných diskusí na školách i na veřejných místech je přimět diváky k zamyšlení nad dilematy, které jsou v jednotlivých klipech předestřeny. Projekt tak poskytuje možnost, aby se každý z nás sám za sebe zamyslel nad problémy, o kterých v právním státě rozhodují spíše právníci či politici. Jako příklady je vybráno 10 případů ze světa a 3 z České republiky.
Debaty projektu Free2choose navazovali na výstavy Anna Franková – odkaz pro současnost a Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, které pořádalo Židovské muzeum v Praze.
 
Některé z témat, použitých ve filmových klipech:
  • Právo na svobodu projevu
  • Právo na svobodu vyznání
  • Právo na svobodu tisku
  • Shromažďovací právo
  • Právo na soukromí
         

Harmonogram projektu:

    26. 1. - 23. 2. 2007 Kutná Hora
Gymnázium Jiřího Ortena  
Realizováno s spolu s výstavou Neztratit víru v člověka... – Protektorát očima židovských dětí Vzdělávacího a kulturního centra židovského muzea v Praze
    7. 3. - 30. 3. 2007 Chomutov
Středisko knihovnických a kulturních služeb,
Součástí programu je výstava Anna Franková – odkaz pro současnost
    6. 4. - 25. 4. 2007 Liberec
Centrum Babylon
Součástí programu je výstava Anna Franková – odkaz pro současnost
    2. 5. - 23. 5. 2007 Pardubice
Univerzita Pardubice a Divadlo 29
Součástí programu je výstava Anna Franková – odkaz pro současnost

Oficiální partneři projektu v ČR:
 
    Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s.
    Sokolská 18
    120 00 Praha 2
    Tel.: +420 226 200 400
    Fax.: +420 226 200 401
    E-mail:
mail@clovekvtisni.cz
    
www.varianty.cz
     
    Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze
    Maiselova 15, 110 00 Praha 1
    Tel.: +420 222 325 172
    Fax: +420 222 318 856
    E-mail:
education@jewishmuseum.cz
    
www.jewishmuseum.cz
     
Občanské sdružení ASI-milovaní se do projektu zapojilo v jeho průběhu formou administrativní podpory, výroby prezentačních panelů a realizací přednášek a seminářů v místě konání projektu.
Projekcí se zúčastnilo cca 300 studentů
 
Zdena Gabaľová se jako dobrovolnice podílela na přípravě a realizaci mezinárodního setkání mládeže - účastníků projektu Free2choose – v Amsterdamu.

Projekt finančně podpořila Evropská unie v rámci programu Podpora aktivní občanské společnosti.
 
Anna Franková – odkaz pro současnost
Členové o.s. spolupracují s Domem Anny Frankové v Amsterdamu od roku 1999, proto bylo samozřejmostí, že občanské sdružení navázalo kontakt s Domem Anny Frankové neprodleně po svém založení.
 
V roce 2007 o.s. ASI-milovaní spolupracovalo na realizaci výstavy Anna Franková – odkaz pro současnost, která se konala v rámci projektu Free2choose.
Marie Zahradníková přeškolila ve třech městech – Chomutov, Liberec, Pardubice – 47 průvodců.
Výstavu navštívilo v rámci školní výuky 67 tříd což je více než 1600 žáků a studentů a blíže nezjištěný počet návštěvníků kulturních a společenských center, kde byla výstava instalována.
 
 
 
Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni
O.s. ASI-milovaní se zapojilo do přípravy nové verze publikace Interkulturního vzdělávání, části věnované židovské historii a tradicím.
Autoři: Zuzana Tlášková, Dana Gabaľová, Marie Zahradníková, Vladimír Hanzel, Martina Ďurďovičová
 
Webové stránky www.asimilovani.estranky.cz
V roce 2007 byla připravena obsahová stránka webu představující aktivity občanského sdružení Asi-milovaní. Obsahem stránek bude prezentace aktivit o.s. ASI-milovaní a odborné texty především z oblasti historie a vzdělávání.  Stránky budou realizovány v prvním pololetí 2008.  
 
Spolupráce:
Dům Anny Frankové – Amsterdam
Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni
Cesta tam a zase zpátky
Zapomenutí
Klub Hanoi
Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity – Brno
Katedra muzeologie FF MU
Židovské muzeum v Praze
Mgr. Jiří Kocourek
 
 
 
Financování
 
Příjmy:
Bankovní úroky
 7,21 Kč
AFH
 93 935,24 Kč
Člověk v tísni
 19 625,00 Kč
O. Chochola
 12 000,00 Kč
vlastní vklad
 1 000,00 Kč
 
 126 567,45 Kč
 
Výdaje:
IKV
-16 025,00 Kč
semináře
-88 943,60 Kč
F2C Amsterdam
-17 000,00 Kč
Bankovní poplatky
-1 402,00 Kč
 
-123 370,60 Kč
 
Zůstatek:
3 196,85 Kč