Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva za rok 2008

5. 5. 2009

Občanské sdružení

ASI-MILOVANÍ

 

Výroční zpráva za rok 2008

 

 

Úvod

V roce 2008 se v české společnosti začali s nebývalou silou projevovat myšlenky propagující nepřátelské postoje vůči Romům a cizincům. To se nemohlo neprojevit v činnosti Asi-milovaných a v aktivitě nám nemohlo zabránit ani to, že se většina z nás musela věnovat svým novým potomkům. I když nám rodičovské povinnosti neumožňovali vyvíjet soustavnou samostatnou aktivitu, vyvinuli jsme úsilí k podpoře projektů jiných organizací, které mají zabránění šíření rasistických a xenofobních myšlenek jako svůj hlavní cíl. Pokračujeme v spolupráci s občanským sdružením Zapomenutí na projektu Zmizelí sousedé, který se věnuje historii a zejména důsledkům nacismu a v pokračování spolupráce s projektem Varianty při Člověku v tísni jsme navázali na projekt Free2choose aktivitou v projektu Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu.

Do činnosti občanského sdružení se zapojili noví lidé, kteří vnesli do aktivit nové myšlenky. Navázali jsme spolupráci s UNICEF a rozvinuli projekt Panenky na školách, který vychovává mládež k odpovědnosti k ostatním lidem a k vlastní angažovanosti.

 

Aktivity

Web.side

Na začátku roku vznikl obsah a v březnu 2008 byla uvedena do provozu webová stránka www.asimilovani.estranky.cz. Velký prostor věnuje projektu Asi-milovaní?. Prezentuje dosavadní činnost, texty a odborné statě, které byly napsané pro projekt. Postupně budou doplněny ke stažení aktivity do škol které vznikly a byly ověřené v rámci projektu.

Část stránek prezentuje další projekty, kterým se sdružení věnuje: Free2choose, Panenky na školách a Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu.

 

Panenky na školách

Na popud studentů The English College in Prague a žáků základní školy Bílá se občanské sdružení Asi-milovaní na jaře 2008 zapojilo do projektu UNICEF Panenky. Jeho cílem je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň. Finanční prostředky jsou použity na očkování dětí v rozvojových zemích proti šesti smrtelným nemocem (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Jedno dítě, jednu očkovací látku pro něj symbolizuje panenka. Přispět můžete její adopcí nebo její výrobou.

Zapojením se do projektu se děti učí, že mohou aktivně něco ve světě změnit, že i malá pomoc může být účinná a nemusí stát velké finanční prostředky.

První společné šití panenek proběhlo 26. dubna 2008 v divadelní kavárně Švandova divadla v Praze. Své panenky zde ušili nebo již hotové přinesli studenti The English College in Prague, ZŠ Bílá, ZŠ Legerova, děti z dětského domova Radost, děti s maminkami z azylového domu v Praze, děti z International Choir of Prague a paní Hřebejková a dámy z klubu důchodců ve Vlašimi, které mládeži s výrobou panenek vydatně pomohly. Na konci dne u nás bydlelo na 70 panenek.

Panenky jsme postupně nabízely k adopci na trzích a na školách. Školy se postupně zapojovaly do činnosti a kromě adopce, kdy adoptovaly panenky po třídách (jednoho žáka stála asi 30,- Kč) žáci vyráběly vlastní panenky.

Naší filozofií je, aby počet adoptovaných panenek dosahoval počtu panenek vyrobených a UNICEFu jsme odevzdávali až vybrané peníze. Adopce panenek probíhala jednak na školách, jednak na trzích (výročí Jana Nepomuckého, Praha 2, výročí založení Velkých Chaber, Vánoční trhy na školách). To se nám (až na počáteční nápor, kdy jsme do UNICEFu odevzdali polovinu vyrobených panenek) daří dodržet.

Na trzích a ve školách se nám prostřednictvím Asi-milovaní a zapojených školních sdružení povedlo adoptovat na 70 panenek v celkové hodnotě přes 42.000, - Kč, přičemž přes o.s. Asi-milovaní bylo účtováno 26.400,- Kč. Na koordinaci projektu se účastnilo 8 dobrovolníků na trzích a celkově 17 dobrovolníků na jednotlivých školách mimo tvůrců panenek.

Školy, které se zapojily do výroby a adopce panenek:

ZŠ Legerova, Praha 2

ZŠ Spořická, Dolní Chabry

Gymnázium Českolipská, Praha 9

ZŠ Nedašovská, Praha 5 Zličín

ZŠ Burešova, Praha 8

Hlavní hybnou sílou projektu je Ing. Arch. Hanka Řepková

 

Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu

V létě 2008 jsme se zapojili do tvorby vzdělávacích materiálů projektu Člověka v tísni Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu. Projekt byl zaměřený na informování mládeže o společenské nebezpečnosti vzrůstajících aktivit neonacistů v České republice. Občanské sdružení Asi-milovaní se zapojilo do realizace příručky určené jako informační a metodický materiál učitelům na školách a členové sdružení měli nezanedbatelný podíl na vzniku publikace: editorka (D.Gabaľová), spoluautorka textu Jak pracovat se sympatizanty extremistických hnutí (J. Skácelová), korektury a odborná supervize (M. Zahradníková, L. Mrázová),  pilotní část realizace vzdělávací části projektu na školách (Kladno, Děčín, Praha 4, Praha 2). Podrobné informace o projektu na www.chceteho.cz.

 

 

Zmizelí sousedé

Projekt Zmizelí sousedé občanského sdružení Zapomenutí a Židovského muzea v Praze vznikl v roce 1999 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze. Vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech, kteří zmizeli z jejich okolí převážně v období druhé světové války. Ze žákovských a studentských prací vznikla putovní výstava, která je neustále využívána jako vzdělávací materiál i jako inspirace pro další projekty. Do projektu se každoročně zapojí kolem deseti českých škol, žáci a studenti se několik měsíců věnují badatelské práci. Její výsledky prezentují prostřednictvím sborníků, webových stránek, výstav i médií. Projektu samotnému i jednotlivým studentským pracím se věnují stránky www.zmizeli-sousede.cz. V roce 2008 byl projekt kromě České republiky realizován v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu, Itálii a na Slovensku.

Občanské sdružení Asi-milovaní se trvale podílí na prezentaci a propagaci projektu v rámci svých ostatních aktivit. Marie Zahradníková se na projektu Zmizelí sousedé podílí od doby, kdy pracovala v Židovském muzeu v Praze a svoji spolupráci nepřerušila ani po odchodu na mateřskou dovolenou. Dana Gabaľová se k projektu pravidelně vrací již od roku 2000. I tentokrát byly pozvané jako supervizorky ke vzniku nové metodiky a Dana Gabaľová se nakonec aktivně podílela i na jejím vzniku jako editorka nové publikace.

 

Lidé, kteří se aktivně podílejí na činnosti sdružení Asi-milovaní:

Předsedkyně:

PhDr. Jana Skácelová

nar. 1965

 pracuje na katedře občanské výchovy PdF Masarykovy Univerzity v Brně, vystudovala filozofii a ekonomii. Realizovala projekt  Židovský památník Černovice. Vydala spolu s Lenkou Mrázovou nové učebnice občanské nauky pro 6. ročník ZŠ v nakladatelství Nová škola. Zapojila se do projektu Člověka v tísni Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu. V současnosti je na mateřské dovolené.

 

Místopředsadkyně:

Ing.arch. Dana Gabaľová

nar. 1966

Vystudovala architekturu na Technické univerzitě v Bratislavě, odbor urbanismus. Realizovala projekt Asi-milovaní?, od roku 2000 spolupracuje na projektu Zmizelí sousedé, v letech 2006-2007 pracovala v Židovském muzeu v Praze ve Vzdělávacím a kulturním centru jako realizátor projektu Neztratit víru v člověka..., lektor a realizátor programů DVPP, věnuje se projektům proti xenofobii a rasismu. Koordinuje spolupráci s Člověkem v tísni, aktivně se zapojila do projektu Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu. Dlouhodobě spolupracuje s projektem Zmizelí sousedé, realizovaného o.s. Zapomenutí a Židovským muzeem v Praze. Koordinuje spolupráci s UNICEF.

 

Pracovní skupina:

Mgr. Lenka Mrázová

nar. 1977

vystudovala historii, muzeologii a sociální pedagogiku na FF MU, pracovala v Romském muzeu v Brně, vyučuje muzejní pedagogiku na katedře muzeologie na FF MU v Brně, momentálně na MD. Zapojila se do projektu Člověka v tísni Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu.

 

Mgr. Jiří Kocourek

nar. 1977

sociolog a vietnamista, studoval na FF UK a na Národní univerzitě v Hanoji, mediátor, vedoucí výzkumných a projektových týmů v oblastech: aplikovaný sociologický výzkum, mediace, poradenství v oblasti společenských věd a zpracování dat, lektorská činnost. V současnosti kromě jiných aktivit realizuje dlouhodobý rozvojový projekt ve Vietnamu.

 

Ivana Gabaľová

nar. 1989

Vystudovala The English College in Prague, Aktivně se podílela na vzniku a realizaci projektu Asi-milovaní? po celou dobu aktivního trvání projektu (2003-2005). V letech 2006 a 2007 se účastnila konference Forum2000. Studuje sociologii a sociální politiku na FSV UK v Praze. Pracuje jako obchodní asistentka. Věnuje se projektu Panenky na školách a administrativě o.s. Asimilovaní.

 

Mgr. Zuzana Tlášková

nar. 1977

pracuje pro Židovské muzeum v Praze a pro PIS jako lektor a průvodce, vystudovala judaismus, teologii a psychosociální vědy HTF UK a ve svých vědeckých pracích se zabývá dějinami Židů zejména od 18. do konce 20. století.

 

Mgr. Marie Zahradníková

nar. 1975 

Historička a památkářka. Vystudovala historii na FF UK a památkovou péči. Od roku 2002 je zaměstnankyní Židovského muzea v Praze, zabývá se tématikou vzdělávání o holocaustu. V současné době je na mateřské dovolené. Zapojila se do projektu Člověka v tísni Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu a do projektu o.s. Zapomenutí a Židovského muzea v Praze Zmizelí sousedé.

 

Ing. arch. Hana Řepková

nar. 1965

Vystudovala architekturu a dlouhodobě působila na oboru územního rozvoje Prahy 6. Ve školním roce 2006/2007 ukončila studium pedagogiky a od roku 2007 působí jako učitelka dějepisu a angličtiny. Od roku 2008 působí na ZŠ Burešova, Praha 8. Víc než deset let vede tvořivé výtvarné dílny s dětmi. Realizuje projekt Panenky na školách.

 

Spolupráce:

Člověk v tísni

Zapomenutí

Židovské muzeum v Praze

UNICEF

 

 

Financování

 

Příjmy v Kč:

Bankovní úroky

1,6

SUDOP, Brno

20.000,

Dary členů sdružení

7.000,

Dary Panenky na školách

26.400

Zůstatek z roku 2007

3.197,4

 

53.401,6

 

Výdaje v Kč:

Provoz

22.671

Cestovní náklady

1.461

Panenky

1.572

UNICEF

26.400

Bankovní poplatky

1.788

 

53.892

 

Zůstatek:

2.707,- Kč

 

 

 

Zpracovala Dana Gabaľová 30. dubna 2009.